Knelgevallenregeling

Knelgevallenregeling

In het fosfaatreductieplan is een knelgevallenregeling opgenomen.

In het fosfaatreductieplan is een knelgevallenregeling opgenomen. Bedrijven kunnen voor de in aanmerking komen.

In het fosfaatreductieplan is een knelgevallenregeling opgenomen. Bedrijven kunnen voor de knelgevallenregeling in aanmerking komen als door onvoorziene omstandigheden de referentie (2 juli 2015 of 15 december 2016) 5% lager is dan deze zou zijn, zonder deze onvoorziene omstandigheden.

Onder onvoorziene omstandigheden wordt verstaan:

  • Ziekte van de houder van de dieren;
  • Ziekte of overlijden van personen in het samenwerkingsverband of van een bloed- of aanverwant in de eerste graad;
  • Bouwwerkzaamheden;
  • Vernieling van de melkstal;
  • Diergezondheidsproblemen.

Op verzoek kan de betreffende referentie worden aangepast aan het aantal runderen dat voor de intreding van de onvoorziene omstandigheid waren geregistreerd.

Een verzoek om de knelgevallenregeling toe te passen, moet op uiterlijk 1 april 2017 bij RVO worden ingediend.

Melkproducerende bedrijven kunnen per maand, m.u.v. de maand maart, een bonus ontvangen als het gemiddeld aantal GVE’s lager is dan het referentieaantal. De bonus geldt per GVE lager dan het referentieaantal met een maximum van 10% van het referentieaantal.

Wanneer runderen in een referentiejaar zijn uitgeschaard, dan kan, onder voorwaarden, het referentieaantal van bepaalde perioden worden overgedragen van de inschaarder naar de uitschaarder. In de regeling wordt er vanuit gegaan dat ook in 2017 dieren worden uitgeschaard. Het overdragen kan alleen indien de inschaarder hiermee instemt. Dit geldt zowel voor de regeling voor melkproducerende bedrijven als voor de regeling voor niet-melkproducerende bedrijven.

Uw contactpersoon

No items found.